куплю трубу бу 219х6,7,8 20тн 426х6,7,8 пш 40тн 530х7,8 40тн 820х10 2 машины