1000-180-2  ,  500 -3רע  םוהמנמדמ, 3200-33-2 םמגמדמ מבנאחצא